Gjør livet til en fest, ri islandshest!


Innkalling til ekstraordinert årsmøte.

24.03.2014 22:00

Det innkalles herved til ekstra ordinært årsmøte 07/4 2014 på Sørlandets Dyreklinikk kl 18:30 til kl 19:00, i forkant av medlemsmøte som begynner kl 19:00 med Bjørg Siri.

Oppføring av Banehus/Kiosk/Speakerbu


Bakgrunn for saken:
Dagens Kiosk og Speakerbu fasiliteter var i så dårlig forfatning at det ikke er forsvarlig med hensyn til helse, miljø og sikkerhet og benytte og er sannert. Disse brakkene har gjort sin tjeneste siden 2001.

Saksopplysninger:
Styret anbefaler å oppføre nye brakker der kiosken står i dag for å imøtekomme fremtidig drift og behov. Dagens leieavtale med fylke gjenstår det 27 år på baneanlegget. Styret ønsker å foreta kjøp av 4 brakker hvor 3 av dem blir laget som ett bygg med grunnareal på ca 45m3. Dette lokalet skal benyttes til kiosk/banehus/kurs virksomhet. I tillegg vil det bli oppført en brakke på toppen av disse som skal fungere som ett sekretariat/speakerbu og lager. Det er planlagt at tilgang til sekretariat blir ved bruk av utvendig trapp. Det vil i tillegg bli gruset opp parkeringsplass/uteareal i tilknyttning til banehuset
Økonomi 
Det er utarbeidet en kalkyle som beløper seg til totalt kr. 170.000 
Herav: 
Innkjøp av 4 stk brukte brakker:  kr. 65000
Transport av brakker:  kr. 10000
Opparbeiding /funamentering  kr. 10000
Hånverker snekker, elektriker  kr. 25000
Innredning  kr. 10000
Kommunale gebyr søknad  kr. 10000
Trapp, diverse materialer  kr. 25000
Grusing av palss/uteareal  kr. 15000


Fremdriftsplan:
Det legges opp til at prosjektet igansettes umiddelbart og skal være sluttført i løpet av 2014. 

Styrets vurdering og forslag til vedtak:
Dagens baneanlegg ble oppført i 2002 ved hjelp av tippemiddler og dugnad. Tilskudd fra Søgne kommune samt klubbens egenkapital. Gladur har forpliktet seg til en 40 års leie og drifts avtale med bakgrunn i spillemidler. Styret ser ett stort potensiale i anlegget for å opretthold interressen, rekrutere nye medlemmer og for å bidra til en positiv utvikling av islandshest sporten. 
Klubben har opparbeidet seg en egenkappital på over 600.000. Av disse er det bundet opp 105.000kr i tilskudd fra Søgne og Greipstad Sparebank til dette formålet.
Styret anbefaler derfor dette prosjektet på det sterkeste. 
Ekstarordinert årsmøte inviteres til følgende vedtak.
1. Årsmøte godkjenner oppføring av nytt banehus ihht. Anbefaling fra styret

 

Vi håper mange tar seg tid til å komme..........Mvh Styret

—————

Tilbake